fbpx
קנית מינימום של 200 ש"ח כולל משלוח
קנית מינימום של 200 ש"ח כולל משלוח

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר “מכחולים” שבבעלותה ובניהולה של השותפות “מכחולים”. מספר עוסק מורשה 558418687 .  (להלן: “הנהלת האתר” ו/ או החברה ו/או “זיו חדד” ו/או “בעל האתר” ו/או “מכחולים”)
האתר מהווה פלטפורמה פתוחה, נוחה ומקוונת להזמנת מוצרים, קורסים וסדנאות.
אנו משתדלים להעביר לגולשים את חווית הגלישה האופטימלית ע”י צילום מקצועי של המוצרים. המידע המועבר מתעדכן מעת לעת. עם זאת, לעיתים מסיבות שאינן בשליטתנו עשויים לחול שינויים.
כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: “ההסכם”) נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישה באמצעות האתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר. תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת ומחובתך להתעדכן בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר.
אתה מצהיר ומתחייב, שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשירותים המוצעים בו. 

תהליך הזמנת המוצרים באתר “מכחולים”
לאחר ביצוע ההזמנה, ההזמנה תטופל. המוצרים שהוזמנו יארזו וישלחו לכתובת אותה ציין הרוכש במסגרת תהליך הרכישה באתר.
מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ לקרוא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות

1.1   “האתר” – אתר האינטרנט: https://www. https://mikholim.co.il / עובדיהם, נציגיהם, הנהלתם ו/או כל מי שפועל מטעמם.

1.2  “הרוכשים”, “הקונים”, “הרוכש”, “הקונה”, “המזמין” – הגולשים באתר שביצעו רכישת מוצרים באמצעות האתר, או מי מטעמם ו/או המשתמש באתר. 

1.3     “המוצרים”, “ההזמנות”, –  ו/או כל מוצר אחר המוצע למכירה באתר.

 1.       הגבלת אחריות האתר

2.1 לאחר מתן אישור להזמנת המוצרים, יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר אלקטרוני, שהזין הרוכש בעת הזמנת המוצרים (להלן: “אישור הרכישה”).

2.2 להנהלת האתר שמורה הזכות, שלא לאשר את הזמנת המוצרים על ידי הרוכש במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום, אשר סופקו על ידי הרוכש, או שהמזמין  אינו עומד בתנאים וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר.

2.3 במועד ההזמנה אנו מציגים בפני המזמין פרטים כלליים אודות המוצרים ככל הידוע לנו.

2.4     האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט, לרבות לאתרי סרטונים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

2.5   האתר איננו מתחייב בכל צורה שהיא שהשירות באתר יהיה ללא הפרעות, מאובטח, איכותי, מהיר ונקי מתקלות והנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

2.6   התמונות באתר צולמו באופן מקצועי, אם כי מסיבות שאינן בשליטת החברה, יכול להיווצר פער בין התמונות למוצרים מסיבות שונות לרבות הבדלים בממשק הצפייה (מחשב, סלולרי, טאבלט וכדומה).

 1. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא מכחולים רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן תנקוט הנהלת האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור. 
 2. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. מכחולים נוקטת באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. האתר אינו מתחייב שהשירותים והמידע ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את מכחולים ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד הנהלת האתר והחברה ו/או מי מטעמם בקשר לכך. 
 3.       רכישת מוצרים באתר ותשלום

  5.1     המזמין ממלא פרטי כרטיס אשראי וכתובת משלוח ומאשר את הזמנתו.

5.2     המזמין יקבל אישור לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר הוזנה על ידי המזמין בעת הזמנת המוצרים או בעת ההרשמה לאתר, המאשר את  בקשת ההזמנה ואת פרטיה (להלן: “אישור ההזמנה”). אנא וודא, כי הוזנה כתובת נכונה.

5.3     יודגש, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את ההזמנה בכל מקרה בו:

5.3.1.  לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום שסיפק המזמין;

 5.3.2   בכל מקרה בו לא נותר מלאי פנוי להזמנה;

5.3.3 בכל מקרה בו המזמין אינו עומד בתנאי או כללי השימוש באתר;

5.3.4 בכל מקרה בו קיים חשש סביר, כי המזמין לא יעמוד בהתחייבותו ו/או עלול להפר את תנאי השימוש.

5.3.5 הנהלת האתר שומרת את הזכות שלא לאשר הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3.6  עם אישור ההזמנה על ידי האתר מתבצע חיוב בגין ההזמנה באופן אוטומטי.

5.3.7 אפשרות ביטול עסקה לאחר רכישת מוצר תהיה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המזמין. לאחר קבלת המוצר בחזרה, החברה תבדוק אותו ואת אריזתו ורק במידה ויימצא עומד בתנאי ההחסרה יזוכה הרוכש בהתאם לתנאים בהסכם זה.

  5.3.8 אפשרות הביטול קיימת אך ורק אם במקרה שהמוצר מוחזר באריזתו המקורית כשהיא נקייה מנזק או פגם כלשהוא.

5.3.9 החברה תחזיר לרוכש בתוך עד 14 יום מיום קבלת המוצר באריזתו ללא פגם, את הסכום ששילם המזמין בניכוי עלויות משלוח. במידה ויעמדו בפני החברה עלויות נוספות בגין ביטול העסקה הן ינוכו מגובה ההחזר שיקבל הלקוח.

5.3.8 ביטול העסקה מותנה בהחזרת המוצר באריזתו המקורית, ללא כל פגיעה, נזק או פגם כלשהו. החזרת המוצר תהיה על חשבון המזמין. לאחר קבלת המוצר תתבצע בדיקה של המוצר על ידי החברה ובמידה ויימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הרוכש כאמור בתקנון זה.

5.3.9 במקרה שהתגלה פגם כלשהוא במוצר על ידי המזמין, החזרת המוצר למכחולים תהיה על חשבונה והרוכש יהיה זכאי לקבל זיכוי או מוצר חלופי. במידה ובחר לבטל את העסקה, עלות ההחזרה תחול על המזמין.

 1.       אופן התשלום ואישור רכישת ההזמנה:

6.1    בעת ביצוע הזמנת המוצרים, יספק המזמין את פרטי אמצעי התשלום, פרטי בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש בעת הזמנת המוצרים (להלן: “פרטי התשלום”).

6.2    התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכארט, מאסטר קארד, אמריקן אקספרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת.

6.3    המזמין מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.

6.4     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל והגולש/הרוכש/המזמין הוא אינו בעל הכרטיס, מתחייב הגולש, כי קיבל רשות והסכמה מלאים בלתי חוזרים מבעל הכרטיס לעשות שימוש בכרטיסו ולחייבו בסכום הקנייה והכל בהתאם לדין.

6.5 “כרטיס אשראי” – כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

6.6    הגולש מצהיר, כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל באתר.

6.7   הגולש מצהיר, כי הוא אזרח ישראלי בעל אזרחות ישראלית תקפה או תשובות חוקית אחרת.

6.8   המזמין מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום ובעליו.

6.9   המזמין מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.

6.10   רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.

6.11   סליקת התשלום מבוצעת על ידי גורם חיצוני, ומאובטח, והזמנה תיחשב כתקפה, אך ורק לאחר שאישרה הנהלת האתר את ההזמנה.

6.12  ככל והעסקה לא תכובד ו/או תחזור מסיבה כלשהי, הנהלת האתר רשאית לפעול נגד המזמין ו/או בעל הכרטיס בכל דרך חוקית שתמצא לנכון.

זמני האספקה ומחירי המוצרים משתנים מיעד ליעד ומפעם לפעם.

 1.       בעלות בקניין הרוחני

 7.1    כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.

7.2     כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

7.3    ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת למוכרים הנהלת האתר תפנה אותך אליהם.

 1.       רישיון שימוש מוגבל

8.1     בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר  לגלוש באתר.

8.2     כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של הסכם זה.

8.3     ככל שהנך מעוניין לבצע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה.

8.4 הגולש מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של המוכרים באתר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו.

8.5     האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע.

8.6    האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.

8.7    חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי.

 1.       מדיניות פרטיות:

9.1  מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 

9.2    הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין בשליחת דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות  SMS  מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה בכתב ל”מכחולים” ולבקש הסרה או בגוף ההודעה שנשלחה יהיה קישור להסרה.

9.3   האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

9.4   בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד’) וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).

9.5   האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:

9.5.1  אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

9.5.2 שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

9.5.3  טיפול במחלוקות.

9.5.4  טיפול בבעיות טכניות.

9.5.5 שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.

9.5.6  פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו.

9.5.7  כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

9.6  הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

9.7     בחירה בכפתור “צור קשר” ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו’) בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.

9.8  האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

 1. Cookies

10.1    האתר משתמש ב”עוגיות” ( Cookies ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

10.2     דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת  Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

 1.     עדכון תנאי ההתקשרות

11.1  האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.

11.2.  כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

 1.     מקום השיפוט

12.1  הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים ו/או הקונים לבין האתר, הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז הצפון בלבד.

 1.     הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים.

13.1  כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא”ל לכתובות הנזכרות בראש ההסכם.

13.2  המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המזמין תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.

13.3  דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המוצרים.

מידע על משלוחים

1. לרשות הלקוחות בסוף סיכום סל הקניות, קטגוריות שונות של משלוח לבחירה.

2. זמן הגעת המשלוח תלוי באופציה של המשלוח שאותה בחרת.
3. ואילו האופציות לבחירה של משלוח :

 • 22 ₪  – משלוח לנקודת איסוף הקרובה לכתובת שנתת בעת ההזמנה. זמן הגעה – 6-10 ימי עסקים
 • 47 ₪  – משלוח שליח עד הבית.  זמן הגעה –  5 -7  ימים
 • 65 ₪  – משלוח אקספרס עד הבית (בישובים קטנים לסניף הדואר).  זמן הגעה –  2-4 ימים

4. יש כמה דברים שחשוב לדעת על משלוחים ועיכובים אפשריים:

 • שהכתובת למשלוח היא בישוב קטן, יתכן עיכוב כי השליחים מגיעים לשם פעם עד פעמיים בשבוע. המלצה –  אם יש לך אפשרות לשלוח לחבר/קרוב משפחה בעיר סמוכה סביר להניח שהמשלוח יגיע יותר מהר.
 • שעשית הזמנה אחרי השעה 12:00,  ולא הספקנו להכין את ההזמנה עד שהשליח בא לקחת את המשלוח ב 12:00. כלומר המשלוח יצא רק יום למחרת וימי האספקה יספרו לפי יום האיסוף.
 • הימים שאנחנו מתחייבים לאספקה, הם ימי עסקים, כלומר ימי חג, ערב חג, שישי, ושבת לא כוללים בספירה.

5. אם יש לך בקשות מיוחדות לגבי המשלוח, מומלץ לכתוב לנו בוואצאפ! אנחנו ממש מאמינים בשירות אישי, ואפילו יצא במקרה חריג, שהבאנו באופן אישי (לא עם חברת שליחויות) משלוח דחוף שהיה חייב להגיע. אז לא להסס לעדכן אותנו אם יש משהו שחשוב שנדע.